Đăng ký dự thi

Tỉnh Quảng Ninh

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2024
Thời gian đăng ký: (06/02/2024 - 31/05/2024)


Thị xã Đông Triều

Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng thị xã Đông Triều lần thứ VII, năm 2024
Thời gian đăng ký: (10/05/2024 - 31/05/2024)