Đăng ký dự thi

Tỉnh Quảng Ninh

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI, năm 2020 - 2021
Thời gian đăng ký: (25/02/2020 - 15/01/2021)

Tỉnh Quảng Ninh

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, năm 2020 - 2021
Thời gian đăng ký: (27/07/2020 - 30/06/2021)