Đăng ký dự thi

Tỉnh Quảng Ninh

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, năm 2020 - 2021
Thời gian đăng ký: (27/07/2020 - 30/06/2021)